GAP Ana Sayfa | GAP Nedir? | İletişim 23 Nisan 2024 - Salı
Yayın Listesi    GAP Bilgi Serisi
1
Türkçe
2012

GAP ATLASI

Hazırlanan bu yayında GAP Bölgesi’nde enerjiden sağlığa, tarımdan turizme kadar pek çok alandaki durum; istatistiksel veriler, grafikler ve haritalar yardımıyla anlatılmaktadır. Bu sayede söz konusu alanlarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelindeki “büyük fotoğrafı” görmek kolaylaşacaktır.[...]

2
Türkçe
2012

KÜLTÜREL MİRASIN KALKINMAYA ETKİSİ

Bölgesel kalkınmanın temel taşlarını oluşturan büyük yatırımların, kültürel değerlere olan olumsuz etkilerini çağdaş bir planlama ile en aza indirerek, kültür ve kalkınma kavramlarının bir arada ekonomik gelişmeye ivme kazandırması, günümüz kalkınma anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu amaçla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP kapsamında hayata geçirilen projelerle birlikte, Bölge’de oluşan kentsel ve kırsal alanlardaki dönüşümlerin kültür [...]

3
Türkçe
2012

GAP SANAYİ GELİŞİM RAPORU

Ekonomik göstergelere bakıldığında ülkemiz dünya ile bütünleşmiş durumdadır. Bu da GAP Bölgesi’ni sınır ticareti açısından önemli bir yere taşımaktadır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın Ortadoğu’ya açılan kapısı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınır ötesi işbirliği imkânlarını geliştirme potansiyeli nedeniyle yatırım açısından oldukça avantajlıdır. Dinamik nüfus yapısı, tarımsal üretim kapasitesi, doğal kaynak zenginliği, hızla büyüyen pazar yapısı ve yatırımlara yönelik devlet yardı[...]

4
Türkçe
2012

GAP VE ENERJİ

Enerjinin üretim ve kullanımının toplumsal yarar doğrultusunda olması, ekonomik ve sosyal gelişmişliğin bir göstergesidir. Aynı zamanda enerji, temel insani gereksinimler arasında yer almaktadır. Özellikle elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Günlük yaşamın birçok alanında vazgeçilmez, sınai üretim, ticari ve evsel kullanımda ise başka bir alternatifi bulunmamaktadır. Refah seviyesinin sürdürülebilmesi için de günlük yaşamda geri dönülemezdir[...]

5
Türkçe
2012

GAP VE SPOR

Güneydoğu Anadolu Projesi; Bölge’nin ekonomik, sosyal, kültürel olarak topyekün kalkınmasını, bölgelerarası dengesizliğin giderilmesini amaçlayan entegre bir projedir. Bu hedefler doğrultusunda sportif etkinlikler de Bölge’nin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini sağlayan bir olgu olarak düşünülmektedir. 1990 yılından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde spor altyapısının oluşturulması alışmaları hız kazanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdares[...]

6
Türkçe
2012

GAP VE TURİZM

Kültür ve inanç turizmi açısından önem arz eden tarihi yapıları barındıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kültürel mirasın açığa çıkması ve korunması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 1989 GAP Master Planı’nda turizm sektörünün gelişmesi için stratejiler belirlenmiş; turizm öncelikli sektörlerden biri olarak saptanmıştır. 2002-2010 yıllarını kapsayan GAP Bölge Kalkınma Planı’nda kültür varlıklarının korunmasına yönelik adımlar atılmış, bölge’deki kültürel değerlerin res[...]

7
Türkçe
2012

GAP'TA ŞEHİRLEŞME VE SOSYALLEŞME

Ancak bütün bu gelişmelerin sonucunda kentler, iş ve yaşam koşulları konusunda sundukları fırsatlar ve refah açısından cazibeli mekânlar olarak hızla göç almaktadır. Ekonomik göçler ve nüfus hareketleri kentlerde nüfus artışına neden olurken; altyapı, sanayileşme ve kentsel olanaklar bakımından hazırlıksız olan kentlerde de ani kentleşmeye bağlı sorunlara neden olmaktadır. Bu süreç, sadece Güneydoğu’daki kentleri değil, aynı zamanda Batıdaki kentleri ve kentleşmeyi de olumsuz[...]

8
Türkçe
2012

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye’yi bölgesel kalkınma konusunda dünyaya örnek konuma getiren GAP; Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı süren baraj ve hidroelektrik santralleri ile sulama tesislerinin yanısıra kentsel ve kırsal altyapı, tarım, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da kapsayan entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde devam ettirilmektedir.[...]

9
Türkçe
2012

SULAMA VE SULAMA YÖNTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİB) tarafından uygulamaya konulan GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP), bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir bileşen olan tarım sektöründe tarımsal doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak eğitim ve yayımın etkin bir şekilde verilmesini amaçlayan sürdürülebilir bir modelin ortaya konulmasını hedeflemektedir. Böyle bir modelin başarılı olmasında “Sulama ve Suyun Etkin Kullanımı”na ilişkin tüm faaliyetler[...]

10
Türkçe
2012

TOPRAK TUZLULAŞMASI

Tuzlulaşma doğal oluşabildiği gibi çoğunlukla tarımsal sulamalardan sonra ortaya çıkmaktadır. Bunun canlı örnekleri GAP sonrası sulanan Harran Ovası’nda kendisini belirgin bir şekilde göstermiştir. Düşük yağış, yüksek buharlaşma ve çukur topoğrafik koşullarda yapılan aşırı sulamalar taban suyu yükselmesi ve tuzlulaşmaya neden olabilmektedir. Böyle alanlarda drenaj alt yapısı ile birlikte uygun sulama metotları ve bitki deseni seçilerek tuzluluğun gelişmesi önlenebilmektedir[...]

11
Türkçe
2012

GAP VE MİMARİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, su ve enerji kaynaklarıyla olduğu kadar kültür varlıkları ve kendine has mimari geleneğiyle de dikkat çekmektedir. Bölge Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı verimli toprakları nedeniyle tarihin her döneminde, önemli kültürlere ve görkemli kentlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar birçok bölgesinde elde edilen ilerlemenin, birikimin kökeninde bir şekilde bu bölgenin katkısı bulunmaktadır. Bu özell[...]

12
Türkçe
2012

EN ESKİDEN EN YENİYE GAP BÖLGESİ'NDE SANAT

Sanat, insanlığın tarihi ile birlikte başlamaktadır. Sanat “Bir duygunun, tasarımın ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı, bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca “Belli bir uygarlığın veya topluluğun, anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak ortaya koyduğu anlatım ” olarak tanımlanmaktadır[...]

13
Türkçe
2007

GÜNEYDOĞU ANADOLU YÖNETİCİ EL KİTABI AĞUSTOS 2007

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran, toprak, su ve insan kaynaklarım geliştirmeyi hedefleyen entegre, sosyo-ekonomik, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı bölgesel bir kalkınma projesidir.[...]

14
Türkçe
2005

GAP BÖLGESİNDE YEREL MEDYA

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) idaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan "GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi - ihtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırmaların bulguları ile oluşturulan bu çalışmada, GAP illerindeki yerel medya çalışanlarının mesleki yeterlilik düzeylerine, iletişim becerileri[...]

15
Türkçe
1997

BAKANLIĞIMIN 1997 YILI İCRAATI (Temmuz - Aralık 1997)

İnsan unsurunu kalkınma çabalarının merkezine oturtmayı , insana yatırım yapmayı hedefleyen Büyük Önder, Cumhuriyetin sancılı kuruluş yıllarında bile bu hedeften asla şaşmamıştır. Türkiye'nin kalkınma modelini dünyada yegane kılan da, bu anlayıştır. Türkiye bu hedefe doğru ilerlerken, dünyada kalkınma yaklaşımının geçirdiği değişimin önünde gitmiş, uluslararası literatüre yeni yeni girmeye başlayan sürdürülebilir insani kalkınmayı çok önceden uygulamaya koymuştur.[...]

16
Türkçe
1996

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) SÜRDÜRÜLEBİLİR ENTEGRE BÖLGESEL KAKINMAYA YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM NİSAN-1996

Çok büyük oranda kendi finansmanımız, mühendisimiz, müteahhitimiz ve işgücümüzle gerçekleştirmekte olduğumuz Güneydoğu Anadolu Projesi, Atatürk Barajı gibi dünyanın en büyükleri arasında yeralan tesislerinin yanısıra, entegre yapısı, sürdürülebilir kalkınma felsefesi ve insana dönük hedefi ile uluslararası platformda ön plana çıkmış bulunmaktadır.[...]
GAP Eylem Planı
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
GAP Green
GAP Organik
GAP ÇATOM
GAP Gençlik Evleri
GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi
Amin & Amen
argande